Tietosuojailmoitus: KiVa TutkimusAppi

Käsittelyn tarkoitus

KiVa TutkimusAppi-sovellus on Turun yliopiston INVEST Psykologian tutkimushankkeisiin osallistuvien koulujen käyttöön tarkoitettu työväline kiusaamistapausten selvittämisen tukemiseen ja tapausten kirjaamiseen koulun sekä tutkimusprojektin käyttöä varten.

Käsittelyperuste

Laillinen peruste henkilötietojen keräämiseen on Yleinen etu (tieteellinen tutkimus).

Yhteyshenkilö

INVEST Psykologia, 20014 Turun yliopisto

Yhteydenotot: challenge@utu.fi

Henkilötietoryhmät

KiVa TutkimusAppi-sovellukseen rekisteröityneistä henkilöistä tallentuu rekisteriin nimi, sähköpostiosoite ja koulu, jossa he työskentelevät. Niiden koulujen osalta, jotka ovat rekisteröityneet KiVa koulu -ohjelman käyttäjiksi, koulun nimi ja rehtorin yhteystiedot tarkistetaan KiVa koulu koulutunnusta ja opettajasalasanaa vastaan KiVa koulu -ohjelman rekisteristä. Niiden koulujen osalta, jotka eivät ole rekisteröityneet KiVa koulu -ohjelman käyttäjiksi, koulun nimi ja rehtorin yhteystiedot tallennetaan suoraan sovellukseen. Rehtori vahvistaa jokaisen rekisteröityneen henkilön siltä osalta, että hän vastaa kiusaamistapausten selvittämisestä kyseisessä koulussa ja on oikeutettu pääsyyn koulun tietoihin sovelluksessa.

Henkilön rekisteröityessä käyttäjäksi tallennetaan käyttäjästä tietoa, mistä muodostuu rekisteri, johon tallentuvaa tietoa käytetään palvelun ylläpitoon ja kehittämiseen. Rekisterinpitäjä on Turun yliopisto. Palvelusta poistetaan vuosittain viisi vuotta KiVa TutkimusAppia käyttämättömien koulujen rehtorien ja sovelluksen käyttäjien yhteystiedot.

Kiusaamistapausten kirjaamisesta syntyy erillinen rekisteri, jonka rekisterinpitäjä on Turun yliopisto. Tämä rekisteri on osa INVEST Psykologian Wellu-aineistonkeruutyökalun henkilörekisteriä, sillä TutkimusAppi hakee sovellukseen kirjattujen oppilaiden nimitiedot (etunimi, sukunimi, vain niiden oppilaiden kohdalla, joiden huoltajat ovat antaneet suostumuksensa lapsen osallistumisesta INVEST Psykologian tutkimushankkeeseen) Wellu-sovelluksesta. TutkimusAppiin tallennettava oppilasdata on pseudonymisoitua. Sovelluksen kautta annettuihin oppilaita koskeviin tietoihin pääsevät lisäksi omilla käyttäjätunnuksilla rehtori ja henkilöt, joiden käyttöoikeudet rehtori on vahvistanut.

Sovelluksen kautta on myös mahdollista lähettää kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden puhelimeen tekstiviestillä linkki, jonka kautta he pääsevät vastaamaan kyselyyn siitä, miten kiusaamistapauksen selvittämiskeskustelu koulun aikuisten kanssa sujui. Tämä lähetetään vain oppilaille, jotka haluavat vastata kyselyyn ja joilla on huoltajan suostumus INVEST Psykologian tutkimusprojektiin osallistumisesta.

Sovelluksen kautta annetut oppilaita koskevat tiedot sekä mahdolliset vastaukset tekstiviestikyselyyn tallentuvat pseudonymisoituna tutkimusaineistoon, joka säilytetään salatuilla, käyntivalvotuilla ja kryptatuilla Turun yliopiston verkkolevyillä. Tutkimusaineisto ei ole sovelluksessa nähtävissä yhdistettynä oppilaan henkilötietoihin. Vain rajatuilla tutkimusryhmän jäsenillä on pääsy henkilötietoihin ja pääsyä valvoo tutkimushankkeen datakontrolleri.

Palvelun käytöstä syntyy lokimerkintöjä, joita käytetään palvelun tietoturvallisuudesta huolehtimiseen, palvelun tekniseen kehittämiseen sekä vikatilanteiden havaitsemiseen, estämiseen ja selvittämiseen (Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 138§, 141§, 144§). Lokeja säilytetään näihin tarkoituksiin tarvittava aika eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen.

Henkilötietoja ei luovuteta yliopiston ulkopuoliselle taholle. Henkilötietojen käsittelijänä toimii yliopiston alihankkija A1 Media Oy. Rekisterinpitäjän (Turun yliopisto) ja tietojen käsittelijän (A1 Media Oy) roolit ja työnjako määritellään osapuolten välisessä sopimuksessa.

Tietoja ei käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Pääsyoikeus, oikaisuoikeus, poistamisoikeus, rajoittamisoikeus, vastustamisoikeus

Sovelluksen käyttöön ottaneiden koulujen rehtoreilla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy koulua koskeviin henkilötietoihin (rekisterissä olevat rehtorien ja opettajien tiedot) ja kaikilla käyttäjillä on oikeus pyytää omien tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä.

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Palveluun kirjautuneella käyttäjällä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

TY tietosuojavastaava

Turun yliopiston tietosuojavastaavan yhteystieto sähköpostitse: dpo@utu.fi

Päävalikkoon